Deklaracja dostępności

Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o. w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni Wassowskego Sp. z o.o. w Gdańsku (www.wassowskiego.pl)

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej używane są standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres sekretariat@wassowskiego.pl lub telefoniczny pod numerem 58/341 69 13.

Tą samą drogą można zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

We wniosku należy podać:

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

• dane kontaktowe (e-mail lub numer telefonu),

• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

• opis zaistniałego problemu oraz dogodnego sposobu jego rozwiązania.

Obsługa wniosków i skarg dotyczących dostępności

Czas realizacji zgłoszenia (wniosku, skargi) wynosi do 7 dni od daty wpłynięcia.

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o zaistniałych problemach. Informacja zostanie przekazana pisemnie na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany nr telefonu. W informacji zostanie wyznaczony nowy termin realizacji zgłoszenia nie przekraczający 2 m-cy od daty wpłynięcia.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści zgłoszonych we wniosku, zostanie zaproponowany zgłaszającemu nowy, alternatywny sposób dotarcia do informacji zawartych na stronie.

Jeżeli podjęte działania nie będą zadowalające, zgłaszający ma prawo wnieść skargę na adres mailowy lub nr tel. wskazany powyżej.

Po wyczerpaniu możliwości opisanej wyżej procedury zgłaszający może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna

Adres: Gdańsk ul. Wassowskiego 2

Do budynku Przychodni Wassowskiego prowadzą trzy wejścia (1) od ul. Sienkiewicza dedykowane Poradni Dzieci Chorych, (2) główne od ul. Wassowskiego i (3) od tzw. podwórza.

Wejścia 2 i 3 posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich.

W zasobach Przychodni Wasowskiego znajdują się:

• winda

• toaleta dla osób niepełnosprawnych

• wózek inwalidzki

• pętle indukcyjne

• sprzęt medyczny zwiększający dostępność dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Aplikacje mobilne

brak

Przychodnia nie posiada

• mapy tyflograficznej

• oznaczenia pomieszczeń i gabinetów opisanych alfabetem Braille’a

• tłumacza języka migowego

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.12.2022
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.03.2023

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności