Teleporady – zasady udzielania telemedycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość

Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
Zamówienie na wizytę w formie teleporady jest możliwe po telefonicznym lub osobistym kontakcie pacjenta z rejestracją przychodni na numer telefonu wskazany na stronie internetowej.

Pracownik rejestracji rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz informuje pacjenta o terminie i zasadach udzielania teleporady.

Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty na podany przez pacjenta nr telefonu. Lekarz podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady zaplanowana wizyta zostaje anulowana a pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.

Przed udzieleniem świadczenia w formie teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ potwierdza tożsamość pacjenta. Podstawą weryfikacji są dane zawarte w dokumentacji pacjenta w tym nr PESEL.

Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego na odległość w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty osobistej w placówce i umawia termin wizyty.

W trakcie teleporady Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które pacjent może odebrać w rejestracji przychodni. Możliwe jest również zlecenie badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Wszystkie teleporady przeprowadzane są przy użyciu systemów łączności (telefonów) w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do przekazywanych informacji. Każda teleporada jest rejestrowana w terminarzu a wizyta dokumentowana w systemie w dokumentacji medycznej pacjenta.

W pozostałych sytuacjach mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020 poz. 1395 z późn. zm.)

Pacjent ma prawo podczas rejestracji nie wyrazić zgody na świadczenie udzielane w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń dotyczących wystawienia e-recept na kontynuację leczenia, e-zleceń na kontynuację zaopatrzenia medycznego lub związanych z wydawaniem zaświadczeń.