INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o. ul. Wassowskiego 2, 80-225 Gdańsk.
  Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonując pod numer tel/fax 58 341 69 13 lub na adres e-mail: sekretariat@wassowskiego.pl;
  W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Grzegorza Szajerkę oraz jego Zastępcę, z którymi można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów RODO, pisząc na adres: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane zgodnie z:
  a) art. 9 ust. 2 lit. h – w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzaniem udzielania usług medycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  c) art 6 ust 1 lit. f – w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Przychodni Wassowskiego Sp. z o.o. ul. Wassowskiego 2, 80-225 Gdańsk usługi serwisowe: oprogramowania medycznego, sprzętu informatycznego i medycznego sprzętu diagnostycznego na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie art 29.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.
  • dokumentacja medyczna – 20 lat
  • zdjęcia RTG przechowywane poza dokumentacją medyczną – 10 lat
  • skierowania – 5 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 18 ust.2 RODO;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 21 RODO, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą mieszczącą się przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi medycznej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.