INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o. ul. Wassowskiego 2, 80-225 Gdańsk. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonując pod numer tel/fax 58 341 69 13lub na adres e-mail: sekretariat@wassowskiego.pl;
 2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Grzegorza Szajerkę oraz jego Zastępcę, z którymi można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów RODO, pisząc na adres: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl;
 3. Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu zawarcia umowy na podstawie
  – art. 6 ust. 1 lit b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. ust. 14, poz. 67). Jeżeli zamówienie publiczne było w całości lub w części finansowane ze środków europejskich, okres przechowywania dokumentacji określa właściwa Instytucja Wdrażająca/Zarządzająca
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Prawa osób których dane dotyczą
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 18 ust.2 RODO;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 21 RODO, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  Posiadają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy lub/i uczestnictwo w składaniu ofert.
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Administrator danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu.